Volebná korupcia

Za volebnú korupciu (§ 336a Trestného zákona)sa považuje poskytnutie, ponuka alebo prísľub úplatku voličovi za to, že bude voliť určitým spôsobom, alebo že nebude voliť určitým spôsobom, prípadne, že nebude voliť vôbec, alebo sa nezúčastní na voľbách alebo na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky. Trestné však nie je len dávanie úplatku, ale aj prijímanie úplatku. To znamená, že  trestné je aj konanie voliča, ktorý prijme, žiada, alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal takýmto spôsobom.

Existuje tenká hranica medzi tým, čo je a čo už nie je úplatkom pri volebnej korupcii. Bežné konanie, ktoré je súčasťou volebnej kampane -  napríklad ponuka upomienkových predmetov ako perá či reflexné pásky s logom politickej strany -  nie je volebnou korupciou. Pri volebnej korupcii ide o konanie, ktoré už bezprostredne a priamo ovplyvňuje rozhodnutie voliča. Zvyčajne k nej dochádza vo veľmi krátkom období pred volebným aktom. Zároveň je volebná korupcia adresná, t.j. na rozdiel od volebnej kampane sa  vzťahuje  na konkrétneho  voliča. Volebná korupcia je tiež v priamom rozpore s princípom tajného hlasovania.
 

8983