UZNESENIE VLÁDY SR 926/2000

k návrhu na zmenu použitia schválených finančných prostriedkov vo výške 137 009 000 Sk zo Všeobecnej pokladničnej správy z výnosov lotérií a iných podobných hier účelovo určených pre zdravotníctvo na rok 2000

Číslo uznesenia: 926
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2772/2000
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 227/2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
zmenu použitia schválených finančých prostriedkov z výnosov lotérií a iných podobných hier, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 227 z 5. 4. 2000, a to rozšíriť o financovanie In vitro fertilizácie aj na I. gyn. pôrodnícku kliniku LFUK Fakultnej nemocnice Bratislava, Zochova 7, finančných prostriedkov v sume 11 mil. Sk účelovo určených pre IMUNU Šarišské Michaľany, š.p., na zníženie finančných prostriedkov pre Inšpektorát kúpeľov a žriediel vo výške 304 100 Sk a tieto finančné prostriedky presunúť do FN Bratislava na spondylochirurgické operácie detí, finančné prostriedky na In vitro fertilizáciu pre I. gyn. pôrodnícku kliniku LFUK Fakultnej nemocnice Bratislava - Zochova v sume 4 mil. Sk;

B. ukladá

ministerke financií

1...
realizovať v súlade s § 54 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov povolenie výnimky z časového použitia týchto rozpočtových prostriedkov najneskôr do 28. 2. 2001 v sume 35 127 362 Sk,

ministrovi zdravotníctva

2...
uvoľňovať finančné prostriedky z výnosov lotérií a iných podobných hier aj pre: - I. gyn. pôrodnícku kliniku LFUK Fakultnej nemocnice Bratislava, Zochova 7 - na čiastočnú zmenu účelu pre IMUNU Šarišské Michaľany, š.p. - na zvýšenie objemu výkonov na spondylochirurgické operácie detí FN Bratislava,
3...
zúčtovať finančné prostriedky v sume 35 127 362 Sk
Termin: do 30. marca 2001.

Vykonajú

ministerka financií
minister zdravotníctva