UZNESENIE VLÁDY SR 925/2000

k návrhu delegácie SR na stretnutie predsedov vlád krajín CEFTA vo Varšave 14. - 15. 11. 2000

Číslo uznesenia: 925
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2726/2000
Predkladá......: minister hospodárstva a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh delegácie SR na stretnutie predsedov vlád krajín CEFTA vo Varšave 14. - 15. 11. 2000;

B. ukladá

ministrovi hospodárstva
ministrovi zahraničných vecí

1...
zabezpečiť prípravu odborných podkladov na multilaterálne a bilaterálne rokovania slovenskej delegácie
Termin: do 10. novembra 2000
2...
predložiť informáciu o priebehu stretnutia na rokovanie vlády
Termin: do 20. decembra 2000

C. splnomocňuje

predsedu vlády

1...
stanoviť konečné zloženie delegácie.

Vykonajú

predseda vlády
minister hospodárstva
minister zahraničných vecí