UZNESENIE VLÁDY SR 924/2000

k návrhu programu a organizačného zabezpečenia stretnutia predsedov vlád Rakúskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky 10. 11. 2000 v Bojniciach

Číslo uznesenia: 924
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2727/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh programu a organizačného zabezpečenia stretnutia predsedov vlád Rakúskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky 10. 11. 2000 v Bojniciach;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR zabezpečiť stretnutie podľa schváleného programu a predložiť informáciu o jeho konaní na rokovanie vlády;

vedúcemu Úradu vlády SR

2...
zabezpečiť masmediálne pokrytie stretnutia predsedov vlád Rakúskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky;

C. berie na vedomie, že

1...
náklady na realizáciu trilaterálneho stretnutia predsedov vlád budú hradené z prostriedkov Úradu vlády SR.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
vedúci Úradu vlády SR