UZNESENIE VLÁDY SR 923/2000

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou ČR, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR z 8. 11. 1999, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo 7. 12. 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR z 21. 12. 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. 2. 1993

Číslo uznesenia: 923
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2750/2000
Predkladá......: ministerka financií a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou ČR, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce, uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR z 8. 11. 1999, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo 7. 12. 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR z 21. 12. 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. 2. 1993 (ďalej len "Dohoda"),
2...
s tým, že jej Dohoda nebude po podpise znovu predložená;

B. splnomocňuje

ministra hospodárstva

1...
na podpis Dohody;

C. ukladá

ministerke financií

1...
zabezpečiť vykonávanie Dohody po nadobudnutí jej platnosti,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Dohody po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov SR.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
ministerka financií
minister hospodárstva