UZNESENIE VLÁDY SR 922/2000

k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - IV. časť

Číslo uznesenia: 922
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2728/2000
Predkladá......: podpredseda vlády P. Csáky
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 821/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity - IV. časť podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia,
2...
návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - IV. časť podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia;

B. ukladá

ministerke financií

1...
uvoľniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v celkovej sume 4 227 450 Sk podľa bodu A.1. tohto uznesenia do rozpočtových kapitol takto:

Krajskému úradu Banská Bystrica kapitálové výdavky v sume 1 080 000 Sk
Krajskému úradu Košice kapitálové výdavky v sume 2 207 450 Sk a bežné výdavky v sume 150 000 Sk
Krajskému úradu Prešov kapitálové výdavky v sume 200 000 Sk a bežné výdavky v sume 160 000 Sk
Krajskému úradu Nitra kapitálové výdavky v sume 110 000 Sk Slovenskej televízii bežné výdavky v sume 320 000 Sk

Termin: do 20. novembra 2000
2...
uvoľniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v celkovej sume 4 200 000 Sk podľa bodu A.2. tohto uznesenia do rozpočtových kapitol takto:

Úradu vlády SR bežné výdavky v sume 340 000 Sk
Krajskému úradu Prešov kapitálové výdavky v sume 3 300 000 Sk a bežné výdavky v sume 50 000 Sk
Krajskému úradu Nitra kapitálové výdavky v sume 400 000 Sk a bežné výdavky v sume 50 000 Sk
Krajskému úradu Banská Bystrica kapitálové výdavky v sume 60 000 Sk

Termin: do 20. novembra 2000
3...
realizovať opravené uznesenie vlády SR č. 711 z 13. 9. 2000 nasledovne:

v bode B.1 Krajskému úradu Banská Bystrica namiesto kapitálových výdavkov v sume 150 000 Sk bežné výdavky v sume 150 000 Sk
v bode B.2 Krajskému úradu Banská Bystrica namiesto kapitálových výdavkov v sume 391 100 Sk kapitálové výdavky v sume 260 000 Sk a bežné výdavky v sume 131 100 Sk;

V. Danihelovi - splnomocnencovi vlády SR na riešenie problémov rómskej
menšiny

4...
koordinovať účelové použitie prostriedkov podľa príloh tohto uznesenia.

Vykonajú

ministerka financií
V. Danihel - splnomocnenec vlády SR na riešenie problémov
rómskej menšiny

P r í l o h a č. 1
k uzneseniu vlády SR
č. 922/2000
____________________

P r í l o h a č. 2
k uzneseniu vlády SR
č. 922/2000
____________________

P r í l o h a č. 3
k uzneseniu vlády SR
č. 922/2000
___________________