UZNESENIE VLÁDY SR 921/2000

k správe o priebehu a výsledkoch 3. zasadania Konferencie o pristúpení na úrovni zástupcov ministrov a vyhodnotenie negociačných záväzkov SR

Číslo uznesenia: 921
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2725/2000
Predkladá......: podpredseda P. Hamžík a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
správu o priebehu a výsledkoch rokovaní 3. zasadania Konferencie o pristúpení na úrovni zástupcov ministrov a vyhodnotenie negociačných záväzkov SR;

B. ukladá

ministerke financií

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh nového Colného zákona a zákona o colnej správe
Termin: do 15. decembra 2000
2...
predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o opatreniach, ktoré sa týkajú dovozu, vývozu a spätného vývozu tovaru porušujúceho niektoré práva duševného vlastníctva
Termin: do 15. decembra 2000

ministrovi hospodárstva

3...
predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o regulácii sieťových odvetví
Termin: do 30. novembra 2000
4...
predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o reklame
Termin: do 30. novembra 2000.

Vykonajú

ministerka financií
minister hospodárstva