UZNESENIE VLÁDY SR 916/2000

k projektu na ďalšie využívanie komplexu obchodno-technického strediska Čertanovo v Moskve

Číslo uznesenia: 916
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2187/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí a minister hospodárstva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 220/1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
projekt na ďalšie využívanie komplexu obchodno-technického strediska Čertanovo v Moskve;

B. schvaľuje

1...
po uskutočnení registrácie komplexu OTS Čertanovo v Moskve ako spoločného vlastníctva SR a ČR, v pomere stanovenom na základe medzivládnej dohody o delení majetku bývalej federatívnej republiky, začať v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí ČR s procesom spoločného predaja;

C. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
po uskutočnení registrácie začať v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí ČR s procesom predaja OTS Čertanovo v Moskve a o výsledku informovať vládu SR
Termin: do 31. decembra 2001
2...
v prípade potreby poskytnúť slovenským podnikateľským subjektom formou prenájmu voľné bytové, kancelárske a výstavné priestory v objektoch Zastupiteľského úradu SR v Moskve
Termin: v nadväznosti na bod C.1.

Vykoná

minister zahraničných vecí