UZNESENIE VLÁDY SR 915/2000

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o ochrane a zachovaní určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel

Číslo uznesenia: 915
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2652/2000
Predkladá......: minister kultúry
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o ochrane a zachovaní určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel podľa predloženého návrhu s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády (ďalej len "dohoda"),
2...
s tým, že jej dohoda nebude po podpise znovu predložená;

B. splnomocňuje

ministra zahraničných vecí
a ako alternátov ministra kultúry a veľvyslanca SR akreditovaného v
Spojených štátoch amerických

1...
podpísať dohodu;

C. ukladá

ministrovi kultúry

1...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie dohody po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov SR,
2...
v spolupráci s ministrom zahraničných vecí zabezpečiť vykonávanie dohody po nadobudnutí jej platnosti.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
minister kultúry