UZNESENIE VLÁDY SR 914/2000

k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29. 5. 1993 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999

Číslo uznesenia: 914
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2659/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti a minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 181/1999


Vláda


A. súhlasí

1...
s ratifikáciou Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29. 5. 1993 (ďalej len "Dohovor"),
2...
s odporúčaniami pracovnej skupiny vytvorenej na základe uznesenia vlády SR č. 181/1999 (ďalej len "Odporúčania");

B. určuje

1...
Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže ako ústredný orgán v zmysle čl. 6 Dohovoru a ako orgán príslušný pre vydávanie osvedčenia podľa čl. 23 Dohovoru;

C. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
ratifikovať Dohovor po jeho schválení Národnou radou SR;

D. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Dohovor predsedovi Národnej rady SR na schválenie v Národnej rade SR,

ministra spravodlivosti

2...
odôvodniť návrh na schválenie Dohovoru v Národnej rade SR;

E. ukladá

ministrovi spravodlivosti

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnsti Dohovoru pre SR,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti pre SR v Zbierke zákonov SR,

ministrovi spravodlivosti
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi vnútra
ministrovi školstva
ministrovi zdravotníctva

3...
zabezpečiť vykonávanie Dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti pre SR v súlade s Odporúčaniami,
4...
priebežne zohľadňovať v návrhoch na novelizáciu príslušných zákonov a pri príprave nových zákonov Odporúčania.

Vykonajú

predseda vlády
minister spravodlivosti
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister vnútra
minister zdravotníctva
minister školstva
minister zahraničných vecí

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky