UZNESENIE VLÁDY SR 913/2000

k vyhodnoteniu plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 1998 a 1999

Číslo uznesenia: 913
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2610/2000
Predkladá......: minister životného prostredia
Podnet.........: uznesenie vlády č. 515/1998


Vláda


A. berie na vedomie

1...
vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 1998 a 1999;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vyhodnotenie predsedovi Národnej rady SR na prerokovanie v Národnej rade SR
Termin: do konca roku 2000

ministra životného prostredia

2...
odôvodniť vyhodnotenie v Národnej rade SR;

C. ukladá

ministrovi životného prostredia

1...
v spolupráci s ministrom hospodárstva, ministrom pôdohospodárstva, ministerkou financií, ministrom školstva, ministrom kultúry, ministrom obrany a ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií vypracovať aktualizovaný Akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 2001 až 2010 z úloh, ktoré pokladajú jednotlivé rezorty za prioritné
Termin: do 30. júna 2001
2...
predložiť na rokovanie vlády vyhodnotenie plnenia úloh Aktualizovaného Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 2000 a 2001
Termin: do 31. októbra 2002.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií
minister životného prostredia
minister hospodárstva
minister pôdohospodárstva
minister školstva
minister kultúry
minister obrany
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky