UZNESENIE VLÁDY SR 912/2000

k návrhu spôsobu riešenia odovzdávania nehnuteľného majetku mobilizačných rezerv zo správy Železníc SR do správy Správy štátnych hmotných rezerv SR

Číslo uznesenia: 912
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2678/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: uznesenie 38. schôdze Rady obrany štátu z 5. 9. 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh spôsobu riešenia odovzdávania nehnuteľného majetku mobilizačných rezerv zo správy Železníc SR do správy Správy štátnych hmotných rezerv SR;

B. ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
predložiť na rokovanie vlády potrebný návrh novely zákona NR SR č. 258/1993 Z.z. o Železniciach SR v znení zákona č. 152/1997 Z.z.
Termin: do 31. januára 2001

predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR

2...
zapracovať prevzatie nehnuteľného majetku mobilizačných rezerv do návrhu zákona o Správe štátnych hmotných rezerv SR
Termin: do 31. januára 2001.

Vykonajú

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR