UZNESENIE VLÁDY SR 911/2000

k návrhu ďalšieho postupu vlády SR vo VSŽ, a.s. Košice po ukončení transakcie s US Steel

Číslo uznesenia: 911
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2601/2000
Predkladá......: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom ďalšieho postupu vlády SR vo VSŽ, a.s. Košice po ukončení transakcie s US Steel;

B. ukladá

ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku

1...
pokračovať v presadzovaní záujmov štátu vo VSŽ, a.s. s cieľom vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie stabilného rozvoja podniku a zamestnanosti v regióne,
2...
rokovať s akcionármi o personálnom zložení orgánov VSŽ, a.s. a zabezpečiť jeho presadenie na najbližšom mimoriadnom valnom zhromaždení VSŽ, a.s.
3...
v spolupráci s ministerkou financií, ministrom hospodárstva a prezidentom prezídia Fondu národného majetku SR hľadať spôsob riešenia problému držby akcií v spoločnostiach Transpetrol a.s. a Bank Austria
Termin: do 10. decembra 2000.

Vykonajú

ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
ministerka financií
minister hospodárstva

Na vedomie

prezident prezídia Fondu národného majetku SR