UZNESENIE VLÁDY SR 910/2000

k návrhu štátnej politiky zdravia v SR

Číslo uznesenia: 910
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 1575/2000
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 1062/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh štátnej politiky zdravia v SR;

B. ukladá

ministrovi zdravotníctva

1...
predkladať vláde správu o realizovaní štátnej politiky zdravia v SR
Termin: jedenkrát za dva roky do 30. septembra

ministrovi zdravotníctva
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi hospodárstva
ministerke financií
ministrovi pôdohospodárstva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi školstva
ministrovi životného prostredia
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi vnútra
ministrovi kultúry

2...
rozpracovať štátnu politiku zdravia v podmienkach svojho rezortu a zaslať ministrovi zdravotníctva rezortné stratégie pre ochranu a posilňovanie zdravia občanov
Termin: do 8. februára 2001
3...
predkladať ministrovi zdravotníctva správu o plnení úloh vyplývajúcich z rozpracovania štátnej politiky zdravia v SR v podmienkach rezortov
Termin: jedenkrát za dva roky do 30. júna
4...
podieľať sa na realizovaní štátnej politiky zdravia v SR zavedením rezortných stratégií pre podporu a posilňovanie zdravia a ochranu zdravia občanov a dôsledným uplatňovaním princípov, na ktorých je založená politika zdravia SR
Termin: trvale

C. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 799/1995 ku koncepcii štátnej zdravotnej politiky SR,
2...
uznesenie vlády SR č. 569/1998 k vyhodnoteniu plnenia štátnej zdravotnej politiky podľa koncepcie štátnej zdravotnej politiky, schválenej uznesením vlády SR č. 799 z 24. 10. 1995.

Vykonajú

minister zdravotníctva
minister výstavby a regionálneho rozvoja
minister hospodárstva
ministerka financií
minister pôdohospodárstva
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister školstva
minister životného prostredia
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister vnútra
minister kultúry