UZNESENIE VLÁDY SR 909/2000

k analýze hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti v I. polroku 2000 a návrhu opatrení na zabezpečenie jej vyrovnanej bilancie v roku 2000

Číslo uznesenia: 909
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2650/2000
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 2000


Vláda


A. berie na vedomie

1...
analýzu hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti v I. polroku 2000 a návrh opatrení na zabezpečenie jej vyrovnanej bilancie v roku 2000;

B. ukladá

ministrovi zdravotníctva

1...
predložiť na rokovanie vlády po prerokovaní v Porade ekonomických ministrov hĺbkovú analýzu hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti a na jej základe navrhnúť vláde opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu hospodárenia a finančnej situácie systému zdravotnej starostlivosti
Termin: do 15. decembra 2000.

Vykoná

minister zdravotníctva