UZNESENIE VLÁDY SR 907/2000

k návrhu nariadenia vlády SR o zverejňovaní predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledku verejného obstarávania

Číslo uznesenia: 907
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2623/2000
Predkladá......: predsedkyňa Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet.........: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh nariadenia vlády SR o zverejňovaní predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledku verejného obstarávania;

B. ukladá

predsedovi vlády

1...
zabezpečiť uverejnenie nariadenia vlády v Zbierke zákonov SR.

Vykoná

predseda vlády