UZNESENIE VLÁDY SR 906/2000

k návrhu na zmenu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona NR SR č. 232/1995 Z.z.

Číslo uznesenia: 906
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2616/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: zákon NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR
.................v znení zákona č. 86/2000 Z.z.


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom na zmenu vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona NR SR č. 232/1995 Z.z. (tlač 720) okrem doplnenia o § 63a takto:

1. Za bod 16 sa vkladá nový bod 17, ktorý znie:

"17. V § 56 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
"h) o skutočnostiach, na základe ktorým vzniklo, zmenilo sa
alebo
zaniklo vlastnícke právo alebo iné právo k nehnuteľnostiam zo zákona,".

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i)."

Nasledujúce body návrhu zákona sa prečíslujú.

2. V pôvodnom bode 18 v § 63 písm. a) sa bodkočiarka nahrádza bodkou a slová "súčasťou vyhlásenia účastníka sú" sa nahrádzajú slovami "K vyhláseniu účastník dokladá".

3. V pôvodnom bode 18 v § 63 písm. b) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová "listinné dôkazy sa k zápisnici pripoja,".

4. V článku II sa slová "1. novembra" nahrádzajú slovami "1. decembra";


B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť súhlas vlády k navrhovaným zmenám predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky