UZNESENIE VLÁDY SR 905/2000

k návrhu na postup členov vlády podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení zákona č. 86/2000 Z.z. pri prerokúvaní vládnych návrhov zákonov v Národnej rade SR

Číslo uznesenia: 905
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2671/2000
Predkladá......: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na postup členov vlády podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení zákona č. 86/2000 Z.z. pri prerokúvaní vládnych návrhov zákonov v Národnej rade SR;

B. splnomocňuje

členov vlády poverených uviesť vládne návrhy zákonov v Národnej rade SR

1...
vyjadriť súhlas alebo nevyjadriť súhlas v mene vlády Slovenskej republiky podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z.z. v znení zákona č. 86/2000 Z.z., ak boli pri prerokúvaní vládneho návrhu zákona podané návrhy, ktoré vládny návrh zákona rozširujú, okrem prípadu, ak čo len jeden člen vlády navrhne prerokovanie návrhov rozširujúcich zákon priamo na rokovaní vlády;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť rozhodnutie vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykonajú

členovia vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky