UZNESENIE VLÁDY SR 904/2000

k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 535 z 18. 7. 1995 a uznesenia vlády SR č. 866 z 2. 12. 1997

Číslo uznesenia: 904
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2685/2000
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 805/2000


Vláda


A. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 535 z 18. 7. 1995 k prehodnotenému návrhu na ďalšie využitie dlhodobých zahraničných úverov, resp. iných mimorozpočtových finančných zdrojov na financovanie ďalších prioritných zdravotníckych zariadení na Slovensku v budúcich rokoch,
2...
uznesenie vlády SR č. 866 z 2. 12. 1997 k návrhu na zabezpečenie ďalšieho postupu financovania výstavby prioritných stavieb na Slovensku v prechodnom období do získania vhodného zahraničného kapitálového úveru;

B. ukladá

ministrovi zdravotníctva

1...
zabezpečovať v rozpočte kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR účelové prostriedky štátneho rozpočtu na splácanie úverov pre dokončené stavby: - Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava - Kramáre, - Dostavba Národného onkologického ústavu Bratislava - Kramáre
Termín: každoročne v rozpočte.

Vykoná

minister zdravotníctva