UZNESENIE VLÁDY SR 903/2000

k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2001

Číslo uznesenia: 903
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2638/2000
Predkladá......: prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Podnet.........: zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


Vláda


A. berie na vedomie

1...
návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2001 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. odporúča

prezidentovi prezídia Fondu národného majetku SR

1...
predložiť návrh rozpočtu Národnej rade SR,
2...
zabezpečiť účelnú úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku SR;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
prezident prezídia Fondu národného majetku SR