UZNESENIE VLÁDY SR 902/2000

k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 902
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2637/2000
Predkladá......: prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Podnet.........: zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov;

B. odporúča

prezidentovi prezídia Fondu národného majetku SR

1...
predložiť návrh predsedovi Národnej rady SR na schválenie v Národnej rade SR.

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
prezident prezídia Fondu národného majetku SR