UZNESENIE VLÁDY SR 901/2000

k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Právo obchodných spoločností

Číslo uznesenia: 901
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2629/2000
Predkladá......: podpredseda vlády P. Hamžík, minister zahraničných vecí a
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Právo obchodných spoločností;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Právo obchodných spoločností v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie
Termín: priebežne.

Vykoná

minister zahraničných vecí