UZNESENIE VLÁDY SR 897/2000

k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb tovaru

Číslo uznesenia: 897
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2625/2000
Predkladá......: podpredseda vlády P. Hamžík, minister zahraničných vecí a
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb tovaru s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb tovaru v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie
Termín: priebežne.

Vykoná

minister zahraničných vecí