UZNESENIE VLÁDY SR 895/2000

k stanovám Exportno-importnej banky SR

Číslo uznesenia: 895
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2580/2000
Predkladá......: guvernér EXIMBANKY SR
Podnet.........: § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 80/1997 Z.z. o
.................Exportno-importnej banke SR v znení neskorších predpisov


Vláda


A. schvažuje

1...
stanovy Exportno-importnej banky SR.

Na vedomie

guvernér EXIMBANKY SR