UZNESENIE VLÁDY SR 894/2000

k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 270 z 20. 4. 2000 k návrhu na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného

Číslo uznesenia: 894
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2564/2000
Predkladá......: minister pôdohospodárstva
Podnet.........: žiadosť prednostu Krajského úradu v Žiline


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na zmenu prílohy uznesenia vlády SR č. 270 z 20. 4. 2000 k návrhu na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného;

B. nahrádza

1...
prílohu uznesenia vlády SR č. 270 z 20. 4. 2000 k návrhu na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného prílohou tohto uznesenia.

Vykoná

prednosta Krajského úradu v Žiline

P r í l o h a
k uzneseniu vlády SR
č. 894/2000
____________________