UZNESENIE VLÁDY SR 893/2000

k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru, vytvorenej v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí MR z 24. 11. 1998

Číslo uznesenia: 893
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2592/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. odvoláva

1...
Ľudovíta Macháčka
bývalého štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

z funkcie predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru;


B. vymenúva

1...
Michala Baloga
štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

za predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru.


Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií