UZNESENIE VLÁDY SR 892/2000

k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Nórskom kráľovstve 14. až 16. 8. 2000

Číslo uznesenia: 892
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2583/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje

1...
správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana v Nórskom kráľovstve 14. až 16. 8. 2000;

B. ukladá

ministrovi hospodárstva

1...
poslať pozývací list na návštevu SR ministerke hospodárstva a obchodu Nórskeho kráľovstva Grete Knudsenovej
Termín: do 15. novembra 2000

ministrovi životného prostredia

2...
iniciovať expertné rokovania predstaviteľov ministerstiev životného prostredia oboch krajín
Termín: do 30. júna 2001

ministrovi kultúry

3...
poslať pozývací list na návštevu SR ministerke kultúry Nórskeho kráľovstva Ellen Hornovej
Termín: do 15. novembra 2000

ministrovi pôdohospodárstva

4...
iniciovať expertné rokovania predstaviteľov ministerstiev poľnohospodárstva oboch krajín
Termín: do 15. decembra 2000

ministrovi vnútra

5...
iniciovať expertné rokovania predstaviteľov ministerstiev vnútra oboch krajín
Termín: do 15. decembra 2000

ministrovi zdravotníctva

6...
koordinovať aktivity v oblasti zamestnávania slovenského zdravotníckeho personálu v Nórskom kráľovstve v úzkej spolupráci so Zastupiteľským úradom Nórskeho kráľovstva v SR so sídlom vo Viedni s cieľom iniciovať expertné rokovania na úrovni zástupcov Nórskeho úradu práce, Ministerstva zdravotníctva Nórskeho kráľovstva ako aj Ministerstva práce a administratívnych záležitostí Nórskeho kráľovstva
Termín: priebežne
kontrolný termín 30. 4. 2001.

Vykonajú

minister hospodárstva
minister životného prostredia
minister kultúry
minister pôdohospodárstva
minister vnútra
minister zdravotníctva