UZNESENIE VLÁDY SR 890/2000

k výstavbe priemyselného parku pre automobilovú výrobu - región Záhorie

Číslo uznesenia: 890
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2570/2000
Predkladá......: minister hospodárstva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s realizáciou výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu - región Záhorie,
2...
s použitím prostriedkov Štátneho fondu cestného hospodárstva na zabezpečenie napojenia priemyselného parku na štátnu cestu I/2 Stupava-Malacky;

B. rozhodla

1...
podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 175/1999 Z.z., že "Výstavba priemyselného parku pre automobilovú výrobu - región Záhorie" je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme;

C. ukladá

ministrovi hospodárstva
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
vytvoriť optimálne podmienky pre realizáciu prívodu pitnej vody, napojenia na elektrickú energiu, pre vybudovanie železničnej vlečky, plynovej prípojky a cestného napojenia pre priemyselný park v lokalite Lozorno a samotného priemyselného parku
Termín: priebežne

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

2...
zabezpečiť napojenie priemyselného parku na štátnu cestu I/2 Stupava-Malacky
Termín: postupne do 30. júna 2001
3...
odovzdať existujúci mostný objekt nad diaľnicou určenému správcovi
Termín: do 31. decembra 2000
4...
zabezpečiť vybudovanie železničnej vlečky do areálu priemyselného parku v investorstve ŽSR z účelovo určených prostriedkov na priemyselné parky v kapitole Všeobecná pokladničná správa v štátnom rozpočte na rok 2001
Termín: do 30. júna 2001

ministrovi životného prostredia

5...
zabezpečiť v súlade s § 4 a 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, obstaranie a prerokovanie urbanisticko-environmentálnej štúdie pre lokalizáciu priemyselného parku a zabezpečiť obstaranie a prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov ÚPN VÚC Bratislavský kraj v zmysle výsledkov prerokovania urbanisticko-environmentálnej štúdie a predložiť Návrh zmien a doplnkov ÚPN VÚC Bratislavský kraj na rokovanie vlády
Termín: do 31. januára 2001

ministrovi hospodárstva

6...
v spolupráci s prezidentom prezídia Fondu národného majetku SR zabezpečiť financovanie úlohy C.5 tohto uznesenia
Termín: do 30. novembra 2000

ministrovi obrany

7...
odpredať pozemok pre výstavbu priemyselného parku spoločnosti Auto-priemyselný park, s.r.o. Lozorno
Termín: do 30. novembra 2000
8...
vydať súhlas na rozšírenie vodného zdroja Pernek (zriadenie 2 studní) pre zásobovanie priemyselného parku v lokalite Lozorno
Termín: do 30. novembra 2000

ministrovi pôdohospodárstva

9...
zabezpečiť dodávku pitnej vody v požadovanom množstve pre potreby priemyselného parku v investorstve Západoslovenských vodární a kanalizácií š.p.
Termín: do 31. mája 2001

ministerke financií

10...
zabezpečiť vyčlenené finančné prostriedky na financovanie stavby dočasného a trvalého prívodu pitnej vody pre  priemyselný park v lokalite   Lozorno    v    objeme    60  mil. Sk  z účelovo  určených  prostriedkov  na priemyselné parky v kapitole Všeobecná pokladničná správa v štátnom rozpočte na rok 2001
Termín: marec 2001

prednostovi Krajského úradu Bratislava

11...
vytvoriť optimálne podmienky pre realizáciu  prívodu pitnej vody, napojenia na elektrickú energiu, pre vybudovanie  železničnej vlečky plynovej prípojky a cestného napojenia pre Auto-priemyselný park, s.r.o. Lozorno a samotného priemyselného parku v lokalite Lozorno
Termín: priebežne

D. odporúča

prezidentovi prezídia Fondu národného majetku SR

1...
vyčleniť prostriedky z rozpočtu Fondu národného majetku SR podľa § 28 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 92/1991 Zb. vo výške 78 mil. Sk pre Auto Martin, a.s. pre výkup pozemkov, prípravu pozemkov a s tým spojených finančných nákladov

do 30. novembra 2000

2...
zabezpečiť ako väčšinový akcionár v Auto Martin, a.s., aby Auto Martin, a.s. ako spoločník spoločnosti Auto-priemyselný park, s.r.o. Lozorno predal svoj obchodný podiel v spoločnosti Auto-priemyselný park, s.r.o. Lozorno spoločnosti VW Slovakia, a.s. a zabezpečil v spoločnosti Auto-priemyselný park, s.r.o. Lozorno odpredaj pozemku priemyselného parku v lokalite Lozorno spoločnosti VW Slovakia, a.s. za symbolickú cenu

po kolaudácii priemyselného parku.


Vykonajú

minister hospodárstva
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister životného prostredia
minister obrany
minister pôdohospodárstva
ministerka financií
minister vnútra
prednosta Krajského úradu Bratislava
prezident prezídia Fondu národného majetku SR