UZNESENIE VLÁDY SR 889/2000

k Analýze príčin dlhov škôl a školských zariadení v roku 1998 a 1999

Číslo uznesenia: 889
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2621/2000
Predkladá......: minister školstva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 985/2000


Vláda


A. berie na vedomie

1...
Analýzu príčin dlhov škôl a školských zariadení v roku 1998 a 1999;

B. ukladá

ministerke financií
ministrovi školstva
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
hľadať možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu neuhradených faktúr v odvetví školstva v rozpočtových kapitolách krajských úradov a predložiť návrh na rokovanie vlády
Termín: do 15. novembra 2000

ministerke financií
ministrovi školstva
ministrovi pôdohospodárstva

2...
hľadať možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu neuhradených faktúr v odvetví školstva v rozpočtových kapitolách krajských úradov a predložiť návrh na rokovanie vlády
Termín: do 30. novembra 2000

ministrovi školstva

3...
pripraviť návrh na rozdelenie finančných prostriedkov do rozpočtových kapitol krajských úradov
Termín: do 5 dní po odsúhlasení vo vláde

prednostom krajských úradov

4...
v rámci pôsobnosti krajského úradu vykonať kontrolu rozpisu a čerpania výdavkov na tovary a ďalšie služby v školách a školských zariadeniach vo väzbe na neuhradené faktúry za obdobie do 30. 9. 2000
Termín: do 30. novembra 2000.

Vykonajú

ministerka financií
minister školstva
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister pôdohospodárstva
prednostovia krajských úradov