UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


k správe o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych
vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov, návrhu harmonogramu katastrálnych území na rok
2001 a k návrhu na zmenu termínov plnenia úloh vyplývajúcich z
niektorých uznesení vlády

---------------------------------------------------------------------------
Číslo uznesenia: 888

Zo dňa:      31. októbra 2000

Číslo materiálu: 2461/2000

Predkladáteľ:   minister pôdohospodárstva a predseda Úradu geodézie,
         kartografie a katastra SR

Podnet:      Plán práce vlády SR na rok 2000 a zákon NR SR č.
         180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov

Stupeň utajenia:
--------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. schvaľuje

  A.1. správu o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych
    vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z.,

  A.2. návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove
    evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2001;

B. ukladá

  ministrovi pôdohospodárstva
  predsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
  prednostom krajských úradov

  B.1. zabezpečiť konanie podľa harmonogramu katastrálnych území na
    konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k
    nim na rok 2001

    do 30. júna 2001

  prednostom krajských úradov

  B.2. vytvoriť potrebné personálne a materiálne podmienky na odboroch
    pozemkových, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a
    katastrálnych odboroch okresných úradov za účelom prednostnej,
    rýchlej a kvalitnej kontroly vyhotovených registrov a prednostného
    zápisu schválených registrov do katastra nehnuteľností následne po
    realizácii premietnutia finančných prostriedkov podľa schváleného
    rozpočtu,

  prednostom okresných úradov v Bytči, Kysuckom Novom Meste, Liptovskom
  Mikuláši, Námestove, Ružomberku, Tvrdošíne, Brezne, Prešove a Sabinove

  B.3. zabezpečiť prioritne nevyhnutnú súčinnosť katastrálneho
    odboru okresného úradu v etape spracovávania rozpracovaných i
    novozačínaných registrov obnovenej evidencie pozemkov, ich
    kontrol, odstraňovania nezrovnalostí medzi údajmi operátu katastra
    nehnuteľností a údajmi návrhov registrov zostavených spracovateľom
    a zápisu registrov do katastra;

C. mení

  termín plnenia úloh pre ministra pôdohospodárstva

  C.1. v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 78 z 1. 2.  1996, v ktorom
    ukladá zabezpečiť na území riešenom územným plánom veľkého územného
    celku Vysoké Tatry, Západné Tatry,  Orava a Spišská  Magura
    prednostné vypracovanie projektov pozemkových úprav v katastrálnych
    územiach ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej krajine

    od roku 1999 do roku 2015

  C.2. v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 567 z 27. 8. 1996, v ktorom ukladá
    zabezpečiť na území riešenom územným plánom veľkého územného celku
    Košický región prednostné vypracovanie projektov pozemkových úprav
    v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska environmentálneho v
    narušenej krajine

    od roku 2005 do roku 2015

  C.3. v úlohe č. 7 prílohy uznesenia vlády SR č. 526 z 11. 7. 1995, v
    ktorom ukladá vypracovať vo vybraných katastrálnych územiach v
    dosahu ZSNP a.s. Žiar nad Hronom projekty pozemkových úprav a
    zabezpečiť ich realizáciu

    od roku 1997 do roku 2008.

Vykonajú:

      minister pôdohospodárstva
      ministerka financií
      predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
      prednostovia krajských úradov
      uvedení prednostovia okresných úradov