UZNESENIE VLÁDY SR 887/2000

k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 2000

Číslo uznesenia: 887
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2590/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 2000;

B. berie na vedomie, že

1...
rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 2000 skončilo celkovým schodkom vo výške 7 821,3 mil. Sk a bez výdavkov na reštrukturalizáciu bánk prebytkom vo výške 393,6 mil. Sk,
2...
príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 161 869,3 mil. Sk, čo je 88,1 % z ročného rozpočtu,
3...
výdavky štátneho rozpočtu dosiahli hodnotu 169 690,6 mil. Sk a bez výdavkov na reštrukturalizáciu bánk 161 475,7 mil. Sk, čo je 80,0 % z ročného rozpočtu;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť správu Národnej rade SR,

ministerku financií

2...
odôvodniť správu v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
guvernér Národnej banky Slovenska