UZNESENIE VLÁDY SR 886/2000

k návrhu koncepcie prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia

Číslo uznesenia: 886
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2565/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
koncepciu prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. ukladá

ministerke financií

1...
vymenovať členov Riadiacej skupiny pre zavedenie systému povinne zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR, Úradu pre finančný trh a Slovenskej asociácie poisťovní
Termín: do 30. novembra 2000

ministerke financií
ministrovi vnútra

2...
predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín: do 31. januára 2001

ministrovi zdravotníctva
ministrovi spravodlivosti

3...
stanoviť vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov v § 7 ods. 3 horný limit výšky odškodnenia za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
Termín: do 31. marca 2001

ministrovi vnútra

4...
zabezpečiť vytvorenie centrálnej evidencie motorových vozidiel
Termín: do 30. júna 2001

C. zrušuje

1...
úlohu č. 3 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 - návrh zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Vykonajú

ministerka financií
minister vnútra
minister zdravotníctva
minister spravodlivosti