UZNESENIE VLÁDY SR 885/2000

k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 885
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2645/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR;

ministra spravodlivosti

2...
odôvodniť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister spravodlivosti

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky