UZNESENIE VLÁDY SR 884/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 884
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2644/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra spravodlivosti

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister spravodlivosti

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky