UZNESENIE VLÁDY SR 882/2000

k návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 882
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2561/2000
Predkladá......: predseda Protimonopolného úradu SR
Podnet.........: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

podpredsedu vlády I. Mikloša

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR,

predsedu Protimonopolného úradu SR

3...
odôvodniť vládny návrh zákona vo výboroch Národnej rady SR.

Vykonajú

predseda vlády
podpredseda vlády I. Mikloš
predseda Protimonopolného úradu SR

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky