UZNESENIE VLÁDY SR 880/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 770)

Číslo uznesenia: 880
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2393/2000
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. nesúhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 770);

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky