UZNESENIE VLÁDY SR 879/2000

k návrhu poslanca Národnej rady SR Milana Benkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR a zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 879
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2392/2000
Predkladá......: predseda Najvyššieho kontrolného úradu
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom poslanca Národnej rady SR Milana Benkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR a zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky