UZNESENIE VLÁDY SR 877/2000

k návrhu na podpis Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôb

Číslo uznesenia: 877
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2669/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s podpisom Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Protokol");

B. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
splnomocniť podpredsedu vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj P. Csákyho a ako alternáta vedúcu Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu na podpis Protokolu s výhradou ratifikácie počas konferencie v Ríme 3. a 4. 11. 2000;

C. ukladá

ministrom

1...
predložiť ministrovi zahraničných vecí vyhodnotenie súladu právnych predpisov SR z oblasti hmotného a procesného práva s ustanoveniami Protokolu
Termín: do 15. decembra 2001

ministrovi zahraničných vecí

2...
podpísaný Protokol predložiť vláde na ďalšie opatrenia
Termín: po uložení desiatej ratifikačnej listiny zo strany členských štátov
Rady Európy.

Vykonajú

ministri

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky