UZNESENIE VLÁDY SR 845/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov

Číslo uznesenia: 845
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2494/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 301/2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR,

ministerku financií

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky