UZNESENIE VLÁDY SR 844/2000

k návrhu na otvorenie dočasnej colnej kvóty na dovoz melasy a bravčového mäsa v roku 2000

Číslo uznesenia: 844
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2528/2000
Predkladá......: minister pôdohospodárstva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na otvorenie dočasnej colnej kvóty na dovoz melasy a bravčového mäsa v roku 2000;

B. ukladá

ministerke financií

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády o zmene colného sadzobníka s dočasnou úpravou colnej sadzby vo výške 0% na dovoz repnej melasy (HS 1703 90 00) v objeme 16 000 t s účinnosťou odo dňa vyhlásenia do 31. 12. 2000
2...
predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády o zmene colného sadzobníka s dočasnou úpravou colnej sadzby vo výške 0% na dovoz bravčového mäsa (HS 0203) v objeme 4 000 t s účinnosťou odo dňa vyhlásenia do 31. 12. 2000
Termin: do 15. novembra 2000.

Vykoná

ministerka financií