UZNESENIE VLÁDY SR 843/2000

k návrhu na zmeny vo vládnych návrhoch zákonov

Číslo uznesenia: 843
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2525/2000
Predkladá......: minister obrany
Podnet.........: § 94 ods.2 zákona NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom
.................poriadku NR SR v znení zákona č. 86/2000 Z.z.


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom zmien vo vládnych návrhoch zákonov takto:

a) vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/1997 Z.z. Branný zákon (tlač 706)

body 8 až 10 sa vypúšťajú

b) vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z.z. (tlač 707)

1. body 1 až 7 sa vypúšťajú (body 8 a 9 sa označujú ako body 1 a 2)

2. za novooznačený bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie: "3. za § 188 sa vkladajú § 188a a § 188b, ktoré znejú:

§ 188a

(1) Vojak, ktorý nastúpil na výkon základnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. 1. 2001 a vykonal základnú službu v trvaní najmenej deväť mesiacov, skončí výkon základnej služby dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ustanovenia § 33 zostávajú nedotknuté.

(2) Vojak, ktorý nastúpil na výkon základnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. 1. 2001 a k tomuto dňu vykonal základnú službu v trvaní menej ako deväť mesiacov, vykoná základnú službu podľa tohto zákona.

§ 188b.

(1) Vojak, ktorý nastúpil na výkon náhradnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. 1. 2001 a vykonal náhradnú službu v trvaní nejmenej tri mesiace, skončí výkon náhradnej služby dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ustanovenia § 33 zostávajú nedotknuté.

(2) Vojak, ktorý nastúpil na výkon náhradnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. 1. 2001 a k tomuto dňu vykonal náhradnú službu v trvaní menej ako tri mesiace, vykoná náhradnú službu podľa tohto zákona.".


B. berie späť

1...
vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov (tlač 708) vzhľadom na zmenu odsúhlasenú v časti A.1 písm. a), ktorá sa má vykonať vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/1997 Z.z. Branný zákon (tlač 706);

C. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť súhlas vlády s navrhovanými zmenami predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky