UZNESENIE VLÁDY SR 841/2000

k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 6/2000 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000

Číslo uznesenia: 841
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2277/2000
Predkladá......: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. zrušuje

1...
z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 úlohu č. 5 v mesiaci október - legislatívny zámer návrhu nového zákona o privatizácii;

B. ukladá

ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Termin: do troch mesiacov od schválenia novely Ústavy SR v Národnej rade SR.

Vykoná

ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku