UZNESENIE VLÁDY SR 840/2000

k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou

Číslo uznesenia: 840
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2445/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. odvoláva

1...
Ing. Ľudovíta Macháčka

z funkcie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou;


B. vymenúva

1...
Ing. Michala Baloga, CSc.,
štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

za člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou.


Vykoná

ministerka financií