UZNESENIE VLÁDY SR 839/2000

k zvýšeniu limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR v roku 2000

Číslo uznesenia: 839
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2484/2000
Predkladá......: vedúci Úradu vlády SR
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
so zvýšením limitu na reprezentačné výdavky a dary v kapitole Úradu vlády SR na rok 2000 o 2 500 000 Sk s tým, že nebude dosiahnutá úspora výdavkov na reprezentačné výdavky minimálne o 10% v zmysle návrhu opatrení zameraných na hospodárne a efektívne vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu (programu hospodárnosti) schválených v bode A.3 uznesenia vlády SR č. 852 z 2. 12. 1998 a v zmysle úlohy C. 49 uznesenia vlády SR č. 985 z 11. 11. 1999.

Na vedomie

ministerka financií
vedúci Úradu vlády SR