UZNESENIE VLÁDY SR 838/2000

k návrhu na presun finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR

Číslo uznesenia: 838
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2442/2000
Predkladá......: minister pôdohospodárstva a minister dopravy, pôšt a
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s prevodom finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva s účelovým určením opravy prístupovej cesty na Sliezsky dom v objeme 2 698 382 Sk;

B. ukladá

ministerke financií

1...
zabezpečiť prevod prostriedkov v zmysle bodu A.1
Termin: do 31. októbra 2000

ministrovi pôdohospodárstva

2...
zabezpečiť účelové a hospodárne použitie finančných prostriedkov podľa predloženého materiálu.

Vykonajú

ministerka financií
minister pôdohospodárstva