UZNESENIE VLÁDY SR 837/2000

k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 6. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Haagu, 13. až 24. 11. 2000

Číslo uznesenia: 837
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2473/2000
Predkladá......: minister životného prostredia a minister zahraničných
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 6. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Haagu 13. až 24. 11. 2000;

B. vymenúva

1...
László Miklósa ministra životného prostredia za vedúceho delegácie,
2...
Jána Kuderjavého veľvyslanca SR v Holandskom kráľovstve za alternáta vedúceho delegácie,
3...
Ivana Závadského generálneho riaditeľa sekcie ochrany zložiek životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR, Ivana Mojíka Ministerstvo životného prostredia SR, Gabrielu Fischerovú Ministerstvo životného prostredia SR za členov delegácie - poradcov;

C. ukladá

ministrovi životného prostredia

1...
požiadať ministra zahraničných vecí notifikovať a vystaviť príslušné poverovacie listiny pre delegáciu.

Vykonajú

minister životného prostredia
minister zahraničných vecí