UZNESENIE VLÁDY SR 836/2000

k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie NSR vedenej spolkovým kancelárom Gerhardom Schröderom v Slovenskej republike 23. 10. 2000

Číslo uznesenia: 836
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2457/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na prijatie oficiálnej delegácie NSR vedenej spolkovým kancelárom Gerhardom Schröderom v Slovenskej republike 23. 10. 2000;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
predložiť na rokovanie vlády informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy spolkového kancelára NSR Gerharda Schrödera v Slovenskej republike 23. 10. 2000;

C. berie na vedomie, že

1...
náklady členov delegácie NSR na ubytovanie, stravovanie a tlmočnícke služby hraní Úrad vlády SR.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
vedúci Úradu vlády SR