UZNESENIE VLÁDY SR 835/2000

k návrhu na získanie súboru diel Ladislava Medňanského do zbierok Slovenskej národnej galérie

Číslo uznesenia: 835
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2401/2000
Predkladá......: minister kultúry
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na získanie súboru diel Ladislava Medňanského do zbierok Slovenskej národnej galérie;

B. ukladá

ministerke financií

1...
v spolupráci s ministrom kultúry zabezpečiť financovanie zakúpenia súboru diel L. Medňanského navýšením kapitálových výdajov Ministerstva kultúry SR o 10 mil. Sk,

ministrovi kultúry

2...
hľadať ďalšie možnosti financovania nákupu diel Ladislava Medňanského do zbierok Slovenskej národnej galérie,
3...
zabezpečiť získanie súboru diel Ladislava Medňanského do zbierok Slovenskej národnej galérie.

Vykonajú

ministerka financií
minister kultúry