UZNESENIE VLÁDY SR 833/2000

k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Tanzánijskej zjednotenej republike

Číslo uznesenia: 833
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2459/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Tanzánijskej zjednotenej republike;

B. súhlasí

1...
s realizáciou vysporiadania pohľadávky Slovenskej republiky voči Tanzánijskej zjednotenej republike po splatnosti v celkovej výške istiny 715 777,51 CHF a príslušných úrokov, ktorých splatnosť uplynula 31. 12. 1999 spoločnosťou RAFFELS AG, Herisau, Švajčiarsko za nasledovných podmienok: - inkaso vo výške 9,75% z istiny pohľadávky - úhrada inkasa do 120 dní od podpisu zmluvy na účet MF SR - Letter of Intend londýnskej pobočky Bankgesellschaft Berlin AG
2...
s realizáciou vysporiadania pohľadávky SR voči Tanzánijskej zjednotenej republike vo výške istiny 119 186,25 CHF a príslušných úrokov, ktorej splatnosť uplynie 14. 12. 2000 spoločnosťou RAFFELS AG, Herisau, Švajčiarsko za nasledovných podmienok: - inkaso vo výške 9,75% z istiny pohľadávky - úhrada inkasa do 120 dní od podpisu zmluvy na účet MF SR - Letter of Intend londýnskej pobočky Bankgesellschaft Berlin AG a to za predpokladu, že Tanzánijská zjednotená republika do 14. 12. 2000 nesplatí alebo nazačne tento dlh splácať;

C. ukladá

ministerke financií

1...
uzatvoriť so spoločnosťou RAFFELS AG, Herisau, Švajčiarsko zmluvu o vysporiadaní pohľadávok SR voči Tanzánijskej zjednotenej republike za podmienok uvedených v bodoch B.1 a B.2 tohto uznesenia
Termin: do 31. decembra 2000.

Vykoná

ministerka financií