UZNESENIE VLÁDY SR 832/2000

k harmonogramu realizačných projektov Národného programu podpory zdravia na roky 2001 - 2003

Číslo uznesenia: 832
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2482/2000
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: bod B.2 uznesenia vlády SR č. 1038/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
Harmonogram realizačných projektov Národného programu podpory zdravia na roky 2001 - 2003 ( zoznam projektov je uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia);

B. ukladá

ministrovi zdravotníctva
ministrovi pôdohospodárstva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi vnútra
ministrovi školstva
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi kultúry

1...
predkladať odpočet plnenia projektov Národného programu podpory zdravia za svoje rezorty za uplynulý rok vždy k 1. aprílu nasledujúceho kalendárneho roka ministrovi zdravotníctva,
2...
zabezpečiť rozpočtové prostriedky v rámci svojich schválených rozpočtov na roky 2001 - 2003 na plnenie projektov Národného programu podpory zdravia financovaných zo štátneho rozpočtu podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia,
3...
zabezpečiť podľa zdrojových možností štátneho rozpočtu finančné prostriedky v rokoch 2001, 2002 a 2003 podľa prílohy č. 3, 4 a 5 tohto uznesenia;

C. odporúča

generálnemu sekretárovi Slovenského Červeného kríža

1...
zabezpečiť plnenie a spoluprácu Slovenského Červeného kríža pri realizácii navrhovaných projektov.

Vykonajú

minister zdravotníctva
minister pôdohospodárstva
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister vnútra
minister školstva
minister výstavby a regionálneho rozvoja
minister kultúry

Na vedomie

generálny sekretár Slovenského Červeného kríža

P r í l o h a  č. 1
k uzneseniu vlády SR
č. 832/2000
____________________

P r í l o h a  č. 2
k uzneseniu vlády SR
č. 832/2000
____________________

Prílohy boli použité
z predloženého materiálu P r í l o h a  č. 3
k uzneseniu vlády SR
č. 832/2000
____________________

P r í l o h a  č. 4
k uzneseniu vlády SR
č. 832/2000
____________________

P r í l o h a  č. 5
k uzneseniu vlády SR
č. 832/2000
____________________